• AEP

    Megjelent a Magyarországi Evangélikus Egyház 

    Andorka Eszter Programjának pályázati felhívása!

    A pályázatok beadásának határideje:  2022. március 31.

Az Andorka Eszter Programról

A Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Eszter programjának célja az olyan kezdeményezésekhez való hozzájárulás, amelyek az Andorka Eszter evangélikus lelkésznő által mutatott példa folytatásaként az elesettek megsegítésén, az előítéletek leküzdésén és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítésén munkálkodnak. A fiatalon elhunyt evangélikus lelkésznő életét az elesett, hátrányos helyzetű emberekért való elkötelezettség határozta meg. Annak érdekében, hogy emlékét megőrizzük és az általa végzett munkát – elsősorban a fiatalabb korosztályok számára – széles körben megismertessük, a Magyarországi Evangélikus Egyház létrehozta az Andorka Eszter Programot. A program célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson olyan kezdeményezéseknek, amelyek az Andorka Eszter által mutatott példát folytatva tevékenykednek elesett emberek –  állami gondozásban, nehéz körülmények között élő fiatalok, fogyatékosok, hajléktalanok, menekültek – megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért.

Pályázati felhívás 2022

Andorka Eszter Program pályázati felhívás (2022) 
A Magyarországi Evangélikus Egyház emléket kíván állítani Andorka Eszter evangélikus lelkésznőnek, aki életét Krisztus követőjeként az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. Az általa mutatott példa folytatásaként az Andorka Eszter Program olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek célja az elesettek megsegítése, az előítéletek leküzdése és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítése.

 A támogatandó célcsoportok az alábbiak:
a) állami gondozottak (utógondozás is),
b) fogyatékosok,
c) romák,
d) hajléktalanok,
e) betegek,
f) menekültek,
g) idősek.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szempontok.
A támogatás keretei:
A 2022-es évben kiosztható összeg 5.000.000 Ft, amely a beérkezett pályázati igények alapján növelhető. A támogatáshoz önrész nem szükséges. A pályázaton részt vehetnek:
a.      jogi személyek előfinanszírozással (megpályázható összeg maximum 800 000 Ft)
b.     magánszemélyek utófinanszírozással, de ebben az esetben eszközbeszerzés nem támogatható (megpályázható összeg maximum 300 000 Ft)
Az elszámolás hivatalos pénzügyi bizonylatokkal történik, amelynek részleteiről a nyertes pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat benyújtási helye és határideje:
A pályázatokat 2022-től kuratórium által közzétett elektronikus adatlapon, kizárólag online módon lehet benyújtani. Csak a meghirdetett határidőn belül beérkező, hiánytalanul kitöltött és a támogatás felhasználási tervének pontos leírását tartalmazó pályázatok bírálhatók el.  A hiányos pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.

Az elektronikus adatlap véglegesítésének határideje: 2022. március 31.
A projektidőszak, a megvalósítás lehetséges időtartama: 2022. május 1. – 2023. január 31.
Elszámolás és szakmai beszámoló beküldésének határideje: 2023. február 28. elektronikusan és postai úton 
Elektronikusan a pályázati felület elszámolás űrlapjára kell feltölteni és postai úton a következő címre elküldeni: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24. (a borítékon kérjük feltüntetni: Andorka Eszter Program és a regisztrációs számot).
Felmerülő kérdések esetén: Trifán Krisztinánál lehet érdeklődni. E-mail-cím: krisztina.trifan@lutheran.hu

Az eredményt az Andorka Eszter Program honlapján (https://andorkaprogram.lutheran.hu) tesszük közzé, a nyerteseket írásban, elektronikus úton értesítjük 2022. április 30-ig.

A pályázatok értékelésének legfőbb szempontjai:
a) Megvalósítja-e a program céljait?
b) Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek megvalósítói fiatalok (18 év alatt). 
c) A pályázati programok teremtsenek találkozási pontokat a megjelölt célcsoportokkal. Céljuk legyen az érzékenyítés, tevékenykedjenek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért. A program legyen olyan tevékenység, amely a résztvevők életét szellemileg, lelkileg vagy kulturálisan gazdagítja.
d) A részletesen, reális költségvetéssel kidolgozott programok előnyt élveznek.
e) Korábbi nyertes pályázók újra pályázhatnak, de az új projektek előnyt élveznek.
Egyéb információért lásd a 2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendeletet az Andorka Eszter Programról.

A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei:
A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról és a támogatott tevékenységről a felhasználási határidőt követő 30 napon belül köteles a kuratórium részére írásban tartalmi és pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról szóló bizonylatokat és egyéb, a megvalósulást igazoló dokumentumokat, fotódokumentációt. A nyertes pályázó vállalja, hogy az Andorka Eszter Program részeként megszervezett rendezvényen beszámol a támogatás felhasználásáról. 

 

Adatkezelési tájékoztató

Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Eszter Program pályázata 2022.  

Adatkezelő személye: Magyarországi Evangélikus Egyház, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24., telefon: +36-1-486-3556, adatvédelmi tisztviselő személye: Trifán Krisztina Csilla, e-mail elérhetősége: adatvedelem@ lutheran.hu.

Az adatkezelés célja: Magyarországi Evangélikus Egyház (adatkezelő) Andorka Eszter Program pályázataiban résztvevő természetes személyek személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartása, ennek keretében a pályázó azonosítása a pályázatban meghatározott tevékenységek céljából.

Adatkezelési cél:

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés jogalapja:

pályázat benyújtása online űrlapon, a támogatott pályázat kiértesítése

pályázó magánszemély neve, születési helye, születési ideje, legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkozása, pályázó jogi személy esetén kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja , hozzájárulás, 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

támogatott pályázat esetén a pályázóval szerződéskötés és a támogatás kifizetése

pályázó magánszemély neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, adószáma, TAJ száma, lakcíme

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja , hozzájárulás, 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

 

Adatkezelés időtartama: A pályázati eredmények kihirdetése az Andorka Eszter Program honlapján. A nem nyertes pályázók adatai a pályázati eredmények kihirdetése, és az erről szóló elektronikus levél elküldésével egyidőben törlésre kerülnek. A pályázaton nyertesek adatait a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a pályázati elszámolás benyújtásától számított 8 évig megőrizzük.

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

Az érintettet megilleti személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, illetőleg – amennyiben az adatkezelést nem tartja jogszerűnek – a tiltakozáshoz való joga van. Jogainak érvényesítésekor a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel: adatvedelem@lutheran.hu

Személyes adatok továbbítása: az adatkezelő a megismert adatokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja át, csak az érintett kifejezett engedélyével.

A személyes adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított szervezeti egységeinek munkatársai jogosultak. A Magyarországi Evangélikus Egyház igazgatósági asszisztense, és a támogatott mini-projekt támogatásának kifizetése során a gazdasági osztály érintett munkatársai.

Jogorvoslat: Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogának érvényesítésekor az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (e-mail cím: adatvedelem@ lutheran.hu), illetőleg vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Elérhetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400.

 

Budapest, 2022. 02. 15.

 

https://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/toervenyek/4-2018.-viii.-28.-orszagos-szabalyrendelet-a-magyarorszagi-evangelikus-egyhaz-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzatarol-melleklet/B5_MEE%20adatvedelmi%20szabalyzata_20180626.pdf/view

https://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/toervenyek/4-2018.-viii.-28.-orszagos-szabalyrendelet-a-magyarorszagi-evangelikus-egyhaz-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzatarol-melleklet/adatved_1.%20szamu%20melleklet.pdf/view

Impresszum

Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Adószám: 19719483-2-42
Technikai szám: 0035

A technikai hátteret a MEE Országos Iroda biztosítja, szabad szoftveres megoldásokra építve.
informatikus: Bagi Tamás - tamas.bagi@lutheran.hu
Tárhely szolgáltató: Magyarországi Evangélikus Egyház